Cenrādis

AS West Kredit Pakalpojumu cenrādis (spēkā no 9. janvāra, 2023)

Kredīta noformēšanas izmaksas:
Pieteikuma izskatīšana
Bezmaksas
Hipotēkārie kredīti:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 2% no aizdevuma summas (min. summa 350.00 EUR)
 • 2,5% no aizdevuma summas (min. summa 350.00 EUR)
Brīvdienu kredīts:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 2,5% no aizdevuma summas (min. summa 550.00 EUR)
 • 3% no aizdevuma summas (min. summa 550.00 EUR)
Kredītiem nekustamā īpašuma iegādei izsolēs:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 3% no aizdevuma summas (min. summa 595.00 EUR)
 • 3,5% no aizdevuma summas (min. summa 595.00 EUR)
Kredītam komunālo parādu dzēšanai

Bezmaksas*

Kredītu saistību uzraudzība:
 • Aizdevuma kontrole
 • Klienta atbilstības izpēte NILLTPFN kontekstā
 • Brīdinājuma sagatavošana un nosūtīšana
 • 130.00 EUR
 • 450.00 EUR
 • 7.00 EUR
Ķīlas reģistrācija
120.00 EUR +0,1% no aizdevuma summas
Īpašuma apdrošināšana
0,15% līdz 0,3% no kredīta summas gadā (min. kopsumma 28.46 EUR)
Dzīvokļu reģistrācija Zemesgrāmatā
355.00 EUR
Nekustamā īpašuma vērtēšana
 • Dzīvokļa vērtēšana 150.00 EUR
 • Mājas vērtēšana no 200.00 EUR
 • Zemes vērtēšana no 200.00 EUR
 • Citi objekti (individuāli)
Aizdevuma pārskaitīšana uz klienta norādīto kontu (summām virs 20 000 EUR pārskaitījums obligāts)
0.5% apmērā no aizdevuma summas
Aizdevuma papildu summas piešķiršana
2% no izsniedzamās summas, bet ne mazāk kā 145.00 EUR
Aizdevuma piešķiršnas pakalpojumi pie termiņa pagarināšanas vai citu nosacījuma maiņas
105,00 EUR
Izdevumi, kas saistīti ar līguma noteikuma maiņu, refinansēšanu, izmaiņu sagatavošanu:
Kredīta pirmstermiņa dzēšana (summām virs 9960.00 EUR)
 • 1% no neatmaksātās Kredīta pamatsummas, kas tiks atmaksāta pirms termiņa, ja laikaposms starp pirmstermiņa atmaksas dienu un Līguma darbības termiņa beigām pārsniedz vienu gadu
 • 0,5% no neatmaksātās Kredīta pamatsummas, kas tiks atmaksāta pirms termiņa, ja laikaposms starp pirmstermiņa atmaksu un Līguma darbības termiņa beigām nepārsniedz vienu gadu.
Saistību refinansēšanās izskatīšana un noformēšana (ar banku sektoru), kā arī darījuma konts, vienošanās:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 2% no neatmaksātās summas, bet ne mazāk kā 710.00 EUR
 • 2% no neatmaksātās summas, bet ne mazāk kā 810.00 EUR
Saistību refinansēšanās izskatīšana un noformēšana (ar nebanku sektoru), kā arī darījuma konts, vienošanās:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 2% no neatmaksātās summas, bet ne mazāk kā 995.00 EUR
 • 2% no neatmaksātās summas, bet ne mazāk kā 1135.00 EUR
Saistību refinansēšanas izskatīšana un noformēšana (ar pūļa finansējuma platformām), kā arī darījuma konts, vienošanās:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 3 % no neatmaksātās summas, bet ne mazāk kā 1200.00 EUR
 • 3 % no neatmaksātās summas, bet ne mazāk kā 1200.00 EUR

Darījuma saskaņošana (naudas glabājums pie zvērināta notāra, pirkuma līgums u.t.t.)
2% no neatmaksātās summas, bet ne mazāk kā 450.00 EUR
Atkārtota hipotēkas dzēšanas lūguma un atkārtotas piekrišanas izsniegšana
50.00 EUR
Nestandarta dokumentu (piekrišanas zemes sadalei, apgrūtinājumiem u.t.t.), sagatavošana pēc klienta lūguma
40.00 EUR
Izziņa par kredīta saistību apmēru un samaksas kārtību:
 • vienu reizi kalendārajā gadā
 • atkārtota
 • Bezmaksas
 • 35.00 EUR
Vienošanās protokola nosūtīšana klientam ārpus Latvijas Republikas robežām
155.00 EUR
Dokumentu kopijas no AS West Kredit arhīva (izbeigtajām lietām)
1.40 EUR par lapu
Dokumentu parakstīšana ārpus juridiskās telpas
140.00 EUR
Nestandarta vienošanās dokumentu sagatavošana pēc klienta lūguma
sākot no 150.00 EUR

* Aizdevuma piešķiršana ir bez maksas, ja aizdevuma summa nepārsniedz komunālā parāda apmēru.

** Vienīgās izmaksas – notariālie izdevumi un nodevu apmaksa Zemesgrāmatā.

Šim cenrādim ir informatīvs raksturs. Pirms darījuma slēgšanas iesakam pārliecināties vai cenrādī nav veiktas izmaiņas!
Cenrādis